Fiscaliteit van energieproducten

Wanneer we het hebben over investeringen in energieproducten, mag belastingaftrek niet over het hoofd gezien worden.
Valentine S.
22/11/2018 |

Volgens de regeling die voorzien is in artikel 69 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB92), hebben ondernemingen de mogelijkheid om hun belastbare winst te verminderen met een investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen, de productie van hernieuwbare energie, het gebruik van restwarmte etc.

Wat is fiscaal aftrekbaar?

  • vermindering van energieverliezen in bestaande gebouwen;
  • vermindering van energieverliezen door isolatie van apparaten, leidingen, kleppen en kanalen;
  • vermindering van ventilatieverliezen in bestaande gebouwen;
  • terugwinning van afvalwarmte;
  • apparaten voor verbranding, verwarming, airconditioning en verlichting;
  • industriële productieprocessen;
  • energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen;
  • vervoer per spoor of per schip.
  • enz.

De aftrek gebeurt van de winst van de belastbare periode tijdens dewelke de activa werden aangeschaft of gerealiseerd. Voor investeringen die werden gedaan in 2018 (boekjaar 2019), bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%.

Wat moet u doen?

U vraagt een attest aan bij de Administratie door middel van het formulier CEB-2 (formulieren voor Wallonië, Brussel, Vlaanderen), waarbij u bewijsstukken voegt zoals afschriften van de facturen en van de betalingsbewijzen en indien nodig een technische berekeningsnota waardoor de effectief gerealiseerde energiebesparingen kunnen worden bepaald. Na onderzoek van het dossier geeft het Gewest een attest af dat de belastingplichtige moet indienen bij de FOD Financiën als aanvulling bij het formulier 276U.

Wees voorzichtig, stel niet uit: het verzoek om belastingaftrek moet worden ingediend vóór het einde van de periode van drie maanden volgend op het belastingjaar waarin de investering werd gedaan (artikel 49 AR / CIR 92.).

Werkt u in een klein bedrijf?

In overeenstemming met de hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de federale regering beslist om het basispercentage van de aftrek tijdelijk te verhogen tot 20% voor elk type investering uitgevoerd vanaf 1 januari 2018[1]. Dat blijft geldig tot 31 december 2019.

Bronnen:

[1] Loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés (Moniteur belge du 29 décembre 2017), articles 12 et 43