Ondanks zijn recente stijging, blijft de huidige elektriciteitsprijs interessant voor uw onderneming!

De elektriciteitsprijs is volatiel geworden, maar bevindt zich niettemin op een historisch dieptepunt! Een goed moment om een contract af te sluiten voor uw onderneming, te meer er talrijke tekens op een structurele verhoging in de toekomst wijzen.

07/11/2017 -
Damien G.
Marketing expert Reliable installations

De prijszetting op de elektriciteitsmarkt hangt af van parameters zoals vraag en aanbod en, tot op bepaalde hoogte, speculatie. De markt speelt zich echter ook af tegen de achtergrond van een energietransitie in volle gang. Deze overgangsperiode brengt eveneens sterk fluctuerende prijzen met zich mee.

Heeft de elektriciteitsprijs een historisch dieptepunt bereikt?

Ja! Tussen 2006 en 2015 schommelden de energieprijzen globaal tussen € 40 en 60/Mwh, met uitzondering van de prijspiek in 2008 vlak voor de financiële crisis uitbrak. Tot eind 2015 zijn de prijzen nooit onder de drempel van € 40/Mwh gezakt.

Tussen 2006 en 2015 schommelden de energieprijzen globaal tussen € 40 en 60/Mwh, waarna ze zich gestabiliseerd hebben op en rond € 35/MWh.

Daarna bleven de prijzen tijdens het grootste deel van 2016 op historisch lage niveaus hangen (onder € 30/Mwh), waarna ze zich gestabiliseerd hebben op en rond € 35/MWh. Sinds enkele weken observeren we een prijsstijging die verband houdt met verschillende gebeurtenissen die op de markten plaatsvinden. Is dit een aanzet tot een meer structurele stijging van de prijzen?

Hoe valt de dalende evolutie tussen 2008 en 2016 te verklaren?

Deze evolutie is het resultaat van een complexe interactie tussen verschillende factoren die de marktprijs beïnvloeden. Een gedetailleerde, veelomvattende en relevante analyse van de evolutie van de koersen over een zo lange periode is een complexe oefening. We onthouden vooral dat we tijdens de afgelopen jaren hevige beroeringen gezien hebben die zwaar gedrukt hebben op de vraag naar en de prijs van elektriciteit:

  • Op economisch en geopolitiek gebied: de financiële crisissen van 2008 (en de herhaling daarvan in 2011) en hun gevolgen, de de-industrialisering van de Europese economie, de spanningen met Rusland en de spanningen in het Midden-Oosten, …
  • De globale overproductie van olie die een prijzenoorlog heeft uitgelokt van ruwe aardolie. Deze prijzenschok voor ruwe aardolie betekent immers goedkopere brandstof voor elektriciteitscentrales.
  • Een markt in volle overgang van een systeem dat hoofdzakelijk gebaseerd was op het gebruik van fossiele brandstoffen naar een energiemix waarin hernieuwbare energiebronnen een almaar grotere rol spelen.
  • De sterke wil die zowel bij particulieren als in de bedrijfswereld leeft om de energie-efficiëntie gevoelig te verhogen en dus het verbruik te drukken.

Deze marktevolutie toont het belang aan om een aankoopbeslissing vooraf te laten gaan door een grondige studie en die uit te voeren op het meest gunstige moment. Zo heeft een onderneming die tot oktober 2016 gewacht heeft alvorens een leveringscontract voor 2017 af te sluiten bijvoorbeeld 30% meer betaald voor elektriciteit dan wanneer ze hetzelfde contract vier maanden eerder zou hebben afgesloten. Voor een Belgische onderneming van gemiddelde grootte (met een jaarlijks verbruik van 5 GWh of 5.000 Mwh), betekent dat een meerkost van € 50 000/jaar.

Een goed moment om een energiecontract af te sluiten voor uw onderneming!

Bepaalde situaties die een invloed hebben op de prijzen zijn relatief moeilijk te voorspellen. De vraag is dus of u er de voorkeur aan moet geven om uw energie vandaag te kopen dan wel om een hypothetische prijsdaling af te wachten. Er is geen sluitend wetenschappelijk antwoord op die vraag. Alles hangt af van de omstandigheden en de context.

Algemeen kunnen we echter stellen dat de prijzen nog altijd historisch laag zijn, ook al zien we op dit moment sterke stijgingen:

  • De onzekerheid over de beschikbaarheid van het Franse nucleaire park ten gevolge van de eis van de ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) dat bepaalde onderdelen (geleverd door een bepaalde fabrikant) van verschillende kerncentrales gecontroleerd moeten worden.
  • De scherpe stijging van de steenkoolprijzen (als gevolg van de sterke vraag vanuit de elektriciteitsector in China) die de Duitse elektriciteitsprijzen omhoog gestuwd heeft!

Op langere termijn zijn er echter verschillende tekenen die er volgens ons op wijzen dat we meer structurele prijsverhogingen zullen zien:

De gefaseerde uitstap uit de kernenergie

Op langere termijn zien we 4 signalen die op meer structurele prijsverhogingen wijzen

De uitstap uit kernenergie is in Duitsland al begonnen (ten gevolge van beslissingen genomen na het incident in Fukushima). In België is de geleidelijke stopzetting in 2022 en 2025 van het gebruik van kernenergie voor industriële elektriciteitsopwekking vastgelegd in de wet van 31 januari 2003, gewijzigd in 2013 en 2015.

De geleidelijke vermindering van elektriciteitsopwekking op basis van steenkool

Verschillende Europese landen, inclusief Duitsland en Frankrijk, hebben immers opnieuw hun gezamenlijke engagement bevestigd voor een hervorming van het model voor de verhandeling van CO2-emissiequota’s van de EU (het ‘ETS’ of Emission Trading Scheme), wat de elektriciteitsproductie op basis van steenkool, met zijn grote CO2-uitstoot, zal treffen. In het nieuwe Nederlandse regeerakkoord staat ook onder andere een plan om de steenkoolcentrales te sluiten vanaf 2020. De laatste centrales dienen gesloten te zijn tegen 2030.

Als gevolg: een verhoging van de gasprijs

De eerste twee elementen zullen een stijging in de vraag naar aardgas voor elektriciteitsopwekking veroorzaken, wat op zijn beurt zal resulteren in een verhoging van de gasprijs.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie (waarvan de voorspelbaarheid afhankelijk is van de weersomstandigheden) zal ondertussen onvermijdelijk een groeiend aandeel innemen in de mix gebruikt voor elektriciteitsopwekking. Een deel van de marktprijs zal daarom een soort verzekeringspremie worden om het gebrek aan hernieuwbare energie in omstandigheden met te weinig wind of zon te compenseren.

Conclusie: ondanks de recente stijging van de marktprijzen, geven verschillende structurele elementen aan dat er prijsstijgingen op lange termijn komen en dat de huidige prijzen zich nog altijd op een historisch dieptepunt bevinden

Volg de energiemarkten op de voet

De energiemarkten evolueren continu. Dat is overigens niet meer dan logisch omdat ze sterk afhankelijk zijn van zowel micro- als macro-economische factoren.

Wenst u wekelijks nuttige informatie voor uw aankoopstrategie te ontvangen? Met onze newsletter kan u de actualiteit van de energiemarkten op de voet volgen.