Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

FR - NL

Gebruiksvoorwaarden eHEMS App

1. Toepassing

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de mobiele applicatie HEMS van ENGIE (de “eHEMS App”). Voor de doeleinden van dit document moet onder “ENGIE” worden verstaan: Electrabel nv, Simón Bolívarlaan 34, 1000 Brussel, BTW BE 0403.170.701 RPR Brussel.

Met de eHEMS App kunt u de oplaadmodus van uw elektrische wagen optimaal aanpassen aan uw behoeften en comfort en een overzicht krijgen van uw elektriciteitsverbruik binnenshuis, zowel in kWh als in EUR, terwijl het verbruik van uw wagen geïsoleerd wordt.

Via de eHEMS App hebt u toegang tot relatieve informatie over uw elektrische wagen tijdens het opladen, het verbruik van uw woning en de productie van zonne-energie (indien van toepassing).

U kunt onder meer de volgende informatie raadplegen:

  • Totaal verbruik van uw woning;
  • Verbruik van uw voertuig;
  • Productie van uw zonnepanelen (als u die hebt en indien ze compatibel zijn met de eHEMS Box), d.w.z. de injectie op het net of het rechtstreekse verbruik van uw woning.

Met de eHEMS App kunt u de volgende gegevens wijzigen en/of de volgende bewerkingen uitvoeren:

  • De laadmodus van uw wagen kiezen volgens uw behoeften: zo snel mogelijk opladen, verantwoordelijk opladen door zelfverbruik te bevorderen, geprogrammeerd opladen.
  • De prijs van uw energiecontract wijzigen zodat de indicatoren van uw dashboard zo representatief mogelijk zijn.
  • Meldingen activeren om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen.

2. Toegang

Nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord ingevoerd en gevalideerd hebt, krijgt u toegang tot de eHEMS App. Om de eHEMS App te kunnen gebruiken, hebt u een mobiele telefoon of tablet nodig die toegang heeft tot een breedband internetverbinding en beschikt over een iOS- of Androidbesturingssysteem.

3. Gebruik

De informatie die u kunt raadplegen, de gegevens die u kunt wijzigen en de bewerkingen die u kunt uitvoeren via de eHEMS App zijn op u afgestemd. U verklaart dat de door u verstrekte gegevens volledig, correct en actueel zijn. We verbinden ons er daarom toe alle passende veiligheidsmaatregelen te nemen. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het eventueel onderscheppen van deze informatie door een derde. Het is uw verantwoordelijkheid om uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord, in het bijzonder met betrekking tot eventueel misbruik na vrijwillige of onvrijwillige mededeling ervan. Bij verlies van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord moet u deze onmiddellijk via de mobiele applicatie wijzigen. Indien u vaststelt dat uw gebruikersnaam en/of wachtwoord door een derde werden gebruikt, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze onmiddellijk via de mobiele applicatie te wijzigen. Om veiligheidsredenen raden we u aan uw mobiele telefoon of tablet te beveiligen met een beveiligd wachtwoord of andere authentificatiemethode (zoals digitale vingerafdruk) voor het geval dat u het toestel zou verliezen.

4. Duur en einde

De eHEMS App maakt integraal deel uit van het contract dat u zelf hebt gesloten of dat uw werkgever voor u heeft gesloten. Wanneer dit contract afloopt, wordt de toegang tot de eHEMS App automatisch stopgezet. Indien u de eHEMS App op langere termijn wil blijven gebruiken, dient u zelf een nieuw contract met ENGIE te sluiten.

Indien we vaststellen dat u de eHEMS App op een onrechtmatige of illegale manier gebruikt of probeert te gebruiken, hebben we het recht om u onmiddellijk de toegang tot de App te ontzeggen, ongeacht ons recht om schadevergoeding van u te vorderen en onverminderd de toepassing van de wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit en de regelgeving die op dit gebied van kracht is. We behouden ons het recht voor, mits we u daarvan ten minste een maand op voorhand per e-mail in kennis hebben gesteld, om de terbeschikkingstelling van de eHEMS App te beëindigen.

5. Wijziging van de voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden wijzigen mits u daarvan ten minste één (1) maand op voorhand via de eHEMS App of per e-mail in kennis wordt gesteld. Een prijswijziging kan enkel doorgevoerd worden mits deze ten minste twee (2) maanden op voorhand via de eHEMS App aangekondigd wordt.

6. Aansprakelijkheid

U gebruikt de eHEMS App op eigen risico. ENGIE is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel die het gevolg is van het gebruik van de eHEMS App.

De eHEMS App is in principe elke dag beschikbaar. ENGIE kan niet garanderen dat de eHEMS App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door onbeschikbaarheid om technische of andere redenen. We zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor internettoegang, verbindingssnelheid en/of beschikbaarheid van internet. ENGIE behoudt zich het recht voor de eHEMS App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder dat u daar enige rechten aan kan ontlenen.

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid of het gebruik dat u maakt van de informatie die u via de eHEMS App ontvangt. We zijn derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de eHEMS App, tenzij de schade te wijten is aan grove fout of opzettelijke handeling van onzentwege. We zijn in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade zoals met name productieverlies, winstderving of inkomstenderving.

7. Contact

Onze contactgegevens en meer informatie vindt u in de FAQ-sectie van deze pagina over de eHEMS App: http://www.engie.be/nl/ehems of http://www.engie.be/fr/ehems.

8. Bescherming van uw persoonsgegevens

ENGIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Door aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden geeft u aan kennis te hebben genomen van het Privacybeleid van ENGIE, dat u kan terugvinden via de link www.engie.be/nl/privacybeleid en dat samengevat is in dit artikel, en dit Privacybeleid te hebben aanvaard. We willen uw aandacht vestigen op een aantal bijzonderheden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de eHEMS App en het in dit verband gesloten contract; deze bijzonderheden worden hieronder beschreven. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit artikel en het Privacybeleid heeft dit laatste voorrang. Voor elke vraag aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons contacteren via data.protection.be@engie.com of via post, Símon Bolívarlaan 34, B-1000 Brussel. 

Volgens haar Privacybeleid kan ENGIE uw persoonsgegevens verwerken om redenen van beheer van onze voormalige, toekomstige en huidige klanten, hetgeen o.a. omvat het beheren en het uitvoeren van uw contracten met ENGIE, het aanbieden en de promotie van producten en diensten, de goede werking van de functionaliteiten die de producten en diensten u bieden en het beheren van de toegang tot de klantenzone, de bescherming van de rechten, eigendom of veiligheid van ENGIE, van haar klanten of derden (met inbegrip van de strijd tegen fraude, het beheer van geschillen of juridische procedures, het beheer van de wettelijke of reglementaire verplichtingen van ENGIE), de boekhouding van ENGIE en het beheer van de schuldvorderingen van ENGIE (met inbegrip van de inning en/of de overdracht van schuldvorderingen aan incassobureaus). Voor het beheer van onze schuldvorderingen kunnen we de door u overgemaakte persoonsgegevens combineren met informatie (inclusief persoonsgegevens) die we van derden en/of uit publieke bronnen verkregen hebben om de inning te optimaliseren en de meest geschikte inningsmethode te bepalen (bijvoorbeeld minnelijke of gerechtelijke inning). De verwerking is gebaseerd op uw contract met ENGIE, op het gerechtvaardigde belang van ENGIE (vnl. direct marketing), op de wettelijke verplichtingen van ENGIE, of op uw toestemming. In dit laatste geval kan u uw toestemming steeds intrekken. 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ons en door de volgende derden om voormelde doelen te verwezenlijken: onze callcenters, de netbeheerders, onze commerciële partners (bijvoorbeeld installateurs van producten verbonden aan onze producten, zoals onder andere verwarming, zonnepanelen, isolatie), incassobureaus en tussenpersonen op wie wij een beroep doen voor het beheer van onze schuldvorderingen, onze verbonden vennootschappen (bijvoorbeeld ENGIE sa, Sungevity, Cozie) en de bevoegde autoriteiten. Deze derden zijn gevestigd in België, Nederland, Frankrijk, Zweden, de Verenigde Staten, India en eventueel in andere landen. Indien wij samenwerken met derden die in landen buiten de EER gevestigd zijn, die niet in een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens voorzien, leggen wij hen contractuele verplichtingen op, goedgekeurd door een bevoegde autoriteit, die een adequaat beschermingsniveau van uw persoonsgegevens garanderen. Indien u een kopie wenst te ontvangen van deze contractuele verplichtingen, gelieve een e-mail te sturen aan data.protection.be@engie.com. Wij behouden ons het recht voor om enige vertrouwelijke informatie en voor u niet relevante informatie weg te laten uit dergelijke kopie. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor voormelde doelen.

We wijzen er ook op dat wij in het kader van de eHEMS App, zoals bepaald in het daartoe gesloten contract, een beroep doen op een partner die uw persoonsgegevens eveneens voor de bovenvermelde doelen zal verwerken. Deze partner is gridX GmbH, met maatschappelijke zetel te Oppenhoffallee 143 - 52066 Aken (Duitsland). gridX GmbH heeft de eHEMS App ontwikkeld met derden die gevestigd zijn in landen buiten de EER, waaronder de Verenigde Staten. De Verenigde Staten bieden momenteel geen adequaat beschermingsniveau van persoonsgegevens. We hebben onze partner strikte contractuele verplichtingen opgelegd. Onze partner moet zo snel mogelijk passende beschermingsmaatregelen nemen, anders hebben we het recht om onze samenwerking met de partner te beëindigen.

U kunt toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens of de rechtzetting of schrapping ervan vragen via www.engie-benelux-privacy.be of door ons een brief te sturen aan ENGIE Electrabel CMT, Simón Bolívarlaan 34, B-1000 Brussel. Op dezelfde wijze kan u zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of ons vragen om de verwerking ervan te beperken. U kan ons eveneens vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere leverancier over te maken. Via dezelfde weg kunt u uw toestemming intrekken of ons verwittigen indien u geen direct marketing meer wenst te ontvangen via telefoon, e-mail of post, met aanduiding van het(de) bedoelde communicatiemiddel(en). Indien u een klacht hebt aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons contacteren zoals hiervoor vermeld of kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit www.privacycommission.be.

9. Gebruikslicentie en intellectuele eigendomsrechten

Voor het gebruik van de eHEMS App ontvangt u een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Het is niet toegestaan om de eHEMS App te gebruiken voor commerciële doeleinden. De licentie eindigt op het moment dat u zich via de eHEMS App afmeldt en de eHEMS App verwijdert, of de beschikbaarheid van de eHEMS App wordt beëindigd conform deze gebruiksvoorwaarden.

U mag de eHEMS App niet aan derden ter beschikking stellen. Evenmin mag u de technische voorzieningen die bedoeld zijn om de eHEMS App te beschermen en/of te beveiligen (laten) verwijderen.

ENGIE (of haar partner) heeft te allen tijde het recht om de eHEMS App aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, u het gebruik van de eHEMS App te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van de eHEMS App te beperken of u de toegang tot de eHEMS App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. ENGIE zal u hierover voor zover mogelijk per e-mail en/of via de eHEMS App informeren.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen auteurs- en databankrechten op de (inhoud van) de eHEMS App (met inbegrip van software, lay-out en vormgeving), berusten uitsluitend bij (de partner van) ENGIE.

10. Overige bepalingen

Het Belgische recht is van toepassing.
De eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Als een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met een dwingende wettelijke bepaling, zal die bepaling worden vervangen door een door ENGIE vast te stellen rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de originele bepaling.