Votre navigateur n'est pas à jour

<p>Veuillez t&eacute;l&eacute;charger la version actualis&eacute;e de votre browser.</p>

Cliquez ici

×

Vous aussi, passez au gaz naturel !

Facile et avantageux avec plus de 1000€ d’avantages en ce moment

impulse-guarantee

impulse-guarantee

Évitez des frais importants de réparation

En remplaçant votre chaudière, vous évitez des gros frais de réparation (à répétition) et vous êtes serein(e) grâce à une chaudière en parfait état.

impulse-guarantee

impulse-guarantee

De l'eau chaude quand vous le voulez

impulse-guarantee

impulse-guarantee

Réduisez votre facture d'énergie

impulse-guarantee

impulse-guarantee

Réduisez votre facture d'énergie

Les nouvelles chaudières à condensation sont très économiques : vous économisez immédiatement jusqu'à 30% sur votre énergie.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Geldigheid

 • Dit voorstel is 1 maand geldig vanaf de datum van de offerte.
 • De prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op de huidige kostprijs van grondstoffen, apparatuur en uurlonen. Zolang je het voorstel niet aanvaard hebt, kan de kostprijs aangepast worden aan eventuele prijsfluctuaties. Bij betaling van de voorschotfactuur worden de prijzen bindend.
 • De aanvaarding van dit voorstel door de klant kan op verschillende wijze gebeuren:
 • schriftelijk door de ondertekening van dit voorstel (incl. paraaf op alle bijhorende pagina’s)
 • indien je het voorstel vanop afstand aanvaardt door o.a. gebruik te maken van een webapplicatie, een webformulier of e-mail, dan vormt het feit dat u daarvan gebruik maakt een geldig bewijs van jouw aanvaarding. Bij gebruik van een e-mail graag de offertereferte vermelden of een ondertekende en gescande versie terugsturen.
 • In geval van een financiering via Cozie of ENGIE is het voorstel pas bindend wanneer Cozie door ENGIE in kennis wordt gesteld dat de financiering is goedgekeurd.

Inbegrepen in ons voorstel

 • De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen in ons voorstel:
 • Installatie onder waterdruk zetten en uitvoeren van de eerste ontluchting.
 • Afleveren van het wettelijke verbrandingsattest voor de nieuwe installatie.
 • In geval van de plaatsing van een nieuwe gasleiding, nemen wij de keuring voor onze rekening en leveren wij het CERGA-attest voor de opening van de gasteller.
 • Op het moment van de inbedrijfstelling, geven wij je ook de nodige toelichting over jouw nieuwe installatie.
 • Afbraak en het weghalen van de bestaande ketel. Door omstandigheden (te zwaar, te groot, …) kan het soms zijn dat we deze niet meteen kunnen meenemen en dan komen we later terug.
 • De inwendige staat van een bestaande schoorsteen is visueel zeer moeilijk in te schatten en kan voor onvoorziene problemen zorgen. Voor de schouwwerken (tubering) van een schoorsteen werken wij met een vast forfait (max. 2 werkuren/2 arbeiders). Als de tubering moeilijker verloopt dan voorzien, dan zullen de supplementaire werkuren boven het vast forfait aangerekend worden.

Uitgesloten/Optioneel

 • Alle werkzaamheden die niet vermeld staan in de offerte maken geen deel uit van het voorstel.
 • De aanvraag voor een gasaansluiting of de plaatsing en opening van een (nieuwe) gasteller door de distributienetbeheerder is voor rekening van de klant.
 • Het uitgraven of dichtmaken van een gracht voor de plaatsing van een gasleiding buiten de woning is niet inbegrepen in het voorstel, maar kan optioneel aan een meerprijs uitgevoerd worden.
 • In sommige regio’s staat het leidingwater onder een hoge druk en is het aangeraden een drukregelaar te installeren op de watertoevoer. Levering en plaatsing zijn standaard niet voorzien.
 • Het beperken van warmteverliezen is goed voor het milieu en de portemonnee. In sommige gevallen en/of regio’s worden hiervoor premies gegeven. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het isoleren van de CV buizen in de stookplaats en het plaatsen van thermostatische kranen verplicht is, op straffe van niet-conformiteit van de nieuwe ketel. Deze werken zijn standaard niet voorzien en kunnen aan een meerprijs uitgevoerd worden.
 • Bij de plaatsing van een draadloze regeling of smart thermostaat is het noodzakelijk dat er een kwalitatief en toegankelijk Wifi netwerk beschikbaar is. Toegangscodes dienen ter beschikking gesteld te worden voor het instellen van de thermostaat.

Betalingsvoorwaarden

 • Onze facturen zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum.
 • Bij aanvaarding van ons voorstel, vragen wij een voorschotfactuur van 40% van het totaalbedrag. Met dit voorschot kan Cozie de materialen bestellen en de technische voorbereiding starten. Op dat moment zullen wij ook met je contact opnemen om de installatie in te plannen.
 • Na oplevering van de installatie zal een eindfactuur van het resterend totaalbedrag verstuurd worden.
 • Als je ingaat op een financieringsvoorstel van onze partner, dan zal er enkel een eindfactuur opgemaakt worden bij de oplevering van de installatie.  
 • Bij laattijdige betaling zijn er invorderingskosten en verwijlintresten verschuldigd volgens de bepalingen opgenomen in onze Algemene Voorwaarden.

Garantiebepalingen

 • Cozie waarborgt de garantiebepalingen volgens de algemene aannemingsvoorwaarden en 2 jaar op eventuele montagefouten.
 • Door de bevoorrechte relatie van Cozie met enkele topmerken, kunnen wij jou een langere garantie aanbieden. Indien van toepassing, dan zullen de voorwaarden opgenomen worden in het gedeelte van het prijsvoorstel.
 • Cozie werkt met duurzame onderdelen die soms een langere waarborg hebben, zoals bepaald door deze fabrikanten:
  1. Externe Boilers - 5 jaar
  2. Extern Expansievat - 5 jaar
  3. Regeling/Thermostaat -  2 jaar
  4. Circulatiepompen - 2 jaar

Algemene voorwaarden

 • Onze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van dit prijsvoorstel en zijn te raadplegen op onze website of op eenvoudig verzoek verkrijgbaar. De klant erkent kennis genomen te hebben van de voorwaarden en deze, bij ondertekening van dit prijsvoorstel, aanvaard te hebben.

Jouw persoonlijke gegevens en dataverwerking

Cozie is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Door aanvaarding van dit voorstel, geeft u aan kennis te hebben genomen van het Privacy beleid van Cozie, dat u kan terugvinden via de link  www.cozie.be/nl/privacy  en dat samengevat is in dit artikel, en dit Privacy beleid te hebben aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit artikel en het Privacy beleid, heeft dit laatste voorrang. Voor elke vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons contacteren via data.protection.bnl@engie.com of via Postbus 10020, 1030 Schaarbeek Brussel Noordstation. 

 

Cozie kan uw persoonsgegevens verwerken om redenen van beheer van onze voormalige, toekomstige en huidige klanten, hetgeen o.a. omvat het beheren en het uitvoeren van uw contracten met Cozie, het beheer van onze website en onze apps, het aanbieden en de promotie van producten en diensten, de goede werking van de functionaliteiten die de producten en diensten u bieden en de bescherming van de rechten, eigendom of veiligheid van Cozie, van haar klanten of derden (met inbegrip van de strijd tegen fraude, het beheer van geschillen of juridische procedures, het beheer van de wettelijke of reglementaire verplichtingen van Cozie), de boekhouding van Cozie en het beheer van de schuldvorderingen van Cozie (met inbegrip van de inning en/of de overdracht van schuldvorderingen aan incassobureaus). Voor het beheer van onze schuldvorderingen kunnen we de door u overgemaakte persoonsgegevens combineren met informatie (inclusief persoonsgegevens) die we van derden en/of uit publieke bronnen verkregen hebben om de inning te optimaliseren en de meest geschikte inningsmethode te bepalen (bijvoorbeeld minnelijke of gerechtelijke inning). De verwerking is gebaseerd op uw contract met Cozie, op het gerechtvaardigde belang van Cozie (vnl. direct marketing), op de wettelijke verplichtingen van Cozie, of op uw toestemming. In dit laatste geval kan u uw toestemming steeds intrekken.  

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ons en door de volgende derden om voormelde doelen te verwezenlijken: ons callcenter, onze onderaannemers voor het uitvoeren specifieke opdrachten (bijvoorbeeld dakwerken, afbraakwerken, elektriciteits- en/of gasleidingwerken, …), onze commerciële partners (bijvoorbeeld installateurs van producten verbonden aan onze producten, zoals onder andere energielevering, -opslag en groene mobiliteit), incassobureaus en tussenpersonen op wie wij een beroep doen voor het beheer van onze schuldvorderingen, onze verbonden vennootschappen (bijvoorbeeld ENGIE, Sungevity) en de bevoegde instanties. Als wij samenwerken met derden die in landen buiten de EER gevestigd zijn, die niet in een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens voorzien, leggen wij hen contractuele verplichtingen op, goedgekeurd door een bevoegde autoriteit, die een adequaat beschermingsniveau van uw persoonsgegevens garanderen. Als u een kopie wenst te ontvangen van deze contractuele verplichtingen, gelieve een e-mail te sturen aan data.protection.bnl@engie.com. Wij behouden ons het recht voor om enige vertrouwelijke informatie en voor u niet relevante informatie weg te laten uit dergelijke kopie. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor voormelde doelen.  

 

U kunt toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens of de rechtzetting of schrapping ervan vragen via www.engie-benelux-privacy.be of door ons een brief te sturen aan Postbus 10020, 1030 Schaarbeek Brussel Noordstation. Op dezelfde wijze kan u zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of ons vragen om de verwerking ervan te beperken. U kan ons eveneens vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere leverancier over te maken. Via dezelfde weg kunt u uw toestemming intrekken of ons verwittigen als u geen direct marketing meer wenst te ontvangen via telefoon, e-mail of post, met aanduiding van het(de) bedoelde communicatiemiddel(en). Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons contacteren zoals hiervoor vermeld of kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wie is Cozie, de verwarmingsspecialist van ENGIE

We zijn een bijzondere verwarmingsspecialist met 75 jaar liefde voor het vak. Een 100% Belgisch bedrijf dat ontstaan is uit het samengaan van verschillende lokale installatiebedrijven in Vlaanderen en Wallonië. Dit laat ons toe om lokaal verankerd te blijven, installateurs uit uw buurt aan het werk te kunnen zetten en expertise uit te wisselen tussen onze specialisten. Zo kunnen we ook de beste deals onderhandelen met de ketel-en onderdelenleveranciers. Vandaag stellen we met trots meer dan 100 medewerkers te  werk.

De Cozie verwarmingsoplossingen zijn ontwikkeld om onze klanten meer comfort, minder zorgen en duurzaamheid te bieden. Onze dienstverlening is flexibel en proactief. Wij willen onze klanten ontzorgen en hun energieverbruik optimaliseren.
 

De nauwe samenwerking met onze partner ENGIE laat ons toe om onze klanten bijkomende services aan te bieden zoals een voordelige financierings-mogelijkheid, een extra lange garantie met onderhoud en voordelige energiecontracten.

In 2019 vertrouwden meer dan 20.000 Belgische gezinnen ons hun verwarmingsproject toe.

Een condensatieketel: de voordelige keuze voor jouw verbruik én portemonnee

Bij Cozie kiezen wij voluit voor condensatieketels. Dit type van ketels werkt volgens een super-efficiënt verwarmingssysteem dat naast de traditionele verbranding ook warmte recupereert uit de condensatie van de verbrandingsgassen. Door warmte te recupereren moet er minder energie opgewekt worden. Hierdoor spaar je niet enkel geld uit, maar doe je ook goed voor het milieu: de uitstoot van koolstofmonoxide (CO) en stikstofoxide (NOx) is tot 10 keer lager dan bij klassieke CV-ketels.

boxx : une technologie révolutionnaire dans votre maison.

Keuze uit topmerken met aantrekkelijke condities

Wij werken niet met exclusiviteitscontracten, maar bieden onze klanten de keuze uit verschillende topmerken zoals Vaillant, Atag, Bosch/Junckers, Remeha, Viessmann,… Zo zijn we zeker dat we voor elke situatie een ketel kunnen aanbieden die voldoet aan de vereisten van elke klant. Door onze jarenlange ervaring zijn wij ook bevoorrecht partner van sommige topmerken waardoor wij onze klanten nog langere garanties kunnen aanbieden wanneer deze ketels door onze techniekers onderhouden worden.

Safety My Priority-charter

Cozie heeft het Safety My Priority-charter ondertekend en engageert zich actief voor een veilige werkomgeving en het aantal arbeidsongevallen in bouw doen dalen.

Cozie en het milieu

Cozie probeert continu haar ecologische voetafdruk te beperken. Afvalstoffen en oude ketels worden op een milieuvriendelijke manier verwerkt. Daarnaast proberen wij ook zo veel mogelijk digitaal te werken om ons papierverbruik tot een minimum te beperken.

Comment se passe le
passage au gaz ?

De installatie gebeurt op basis van de Cozie-way, een doordachte werkwijze die door onze Cozie-installateurs en technische specialisten doorheen de jaren ontwikkeld werd en continu verfijnd wordt om tot een kwaliteitsvolle en veilige installatie te komen. Uw project is bij ons in goede handen.

1

Analyse - Advies - Voorstel

Demandez votre devis en ligne.
2

Administratieve en technische voorbereiding

Nous vous téléphonons pour planifier un rendez-vous pour établir les devis pour le raccordement et l'installation de votre nouvelle chaudière le même jour.
3

Uitvoering

Vous recevez 2 devis sur mesure : l'un de Ores pour le raccordement au gaz (gratuit dans 95% des cas) et l'autre de Engie pour l'installation de votre nouvelle chaudière. Vous pouvez choisir de payer votre chaudière mensuellement.

4

Nazorg en opvolging

Dès que vous avez accepté ces devis, nous coordonnons les actions avec Ores pour effectuer votre raccordement au gaz et l'installation de votre chaudière. Le gestionnaire de réseau (ORES) activera votre compteur pour que vous puissiez chauffer au gaz dès ce moment-là.

5
Dernières étapes :
 • Nous vous aidons à assainir/évacuer votre cuve à mazout si vous le souhaitez.
 • Nous pouvons également régler votre contrat pour le gaz.

Hoe kan u ons helpen om een vlotte installatie te bewerkstelligen?

De plaats van de verwarmingsketel moet toegankelijk zijn voor de installateurs. Zorg hier zeker voor, want het vrijmaken van de toegang of het verhuizen van eventuele meubels is niet voorzien in ons voorstel.

Voorzie een ruime parkeerplaats (grote bestelwagen) in de nabijheid van het gebouw/plaats waar de werken dienen uitgevoerd te worden. In de meeste gemeenten kan je hiervoor verkeersborden afhalen. Heb je hier geen mogelijkheid toe? Laat het ons even op voorhand weten.

Respecteer in deze Corona-tijden de veiligheid van onze mensen en uzelf. Leef onze Corona veiligheidsvoorschriften nauwgezet toe.