Eind 2016 was de deadline voor conform stellen oude cabines: bent u al in orde?

Bent u al in orde met de risicoanalyses van uw elektrische installaties? Het is hoog tijd om de zaken in handen te nemen problemen bij de jaarlijkse keuring te vermijden.

23/06/2016 -
Kristof C.

Eind 2016 was de deadline voor het conform maken van de hoogspanningscabines in dienst genomen voor 1983. We maken een round-up van de verplichtingen en acties. Ontbreekt uw risicoanalyse nog? Werd er al iets gedaan met de opmerkingen die het keuringsmechanisme in hun eerste controlerapport gaf? Hoog tijd dan de zaak in handen te nemen om te vermijden dat uw installatie in 2017 afgekeurd wordt!

Eind 2012 verscheen het ‘Koninklijk besluit betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen’ (KB 04.12.2012 verschenen in het B.S. 21.12.2012). Dit KB bepaalt dat er op oude installaties die dateren van voor het toepassingsgebied van het AREI een verplichte 1ste controle dient uitgevoerd te worden met inbegrip van risicoanalyse. Gezien het grote aantal oude cabines dat nog in dienst is, heeft dit KB een impact op heel wat ondernemingen.

Over welke ‘oude’ installaties gaat het?

Het AREI maakt een onderscheid in twee categorieën. Het gaat hier over de elektrische installaties die werden geïnstalleerd:
1.a) voor 1 oktober 1981 voor de elektrische installaties die geen elektriciteitsdienst hebben die bestaat uit gewaarschuwde of bevoegde personen (BA 4 of BA 5, lees meer in onze eerdere post over hoe u uw personeel correct certificeert),
2.b) voor 1 januari 1983 voor de andere installaties.

Dit betekent echter niet dat nieuwe elektrische installaties of elektrische installaties na 1983 niet moeten voldoen aan deze regel! Er wordt echter aangenomen dat deze, gezien het AREI toen al van kracht was, een gelijkvormigheidsattest hebben. Op deze elektrische installaties diende u (en dit voor 31/12/2014) een risicoanalyse uit te voeren.

Wat is de reden van deze maatregel?

De reden van de wetgever is duidelijk: veiligheid is belangrijk, of het nu gaat over elektrische installaties die dateren van voor het toepassingsgebied van het AREI of van installaties die reeds onderworpen waren aan het AREI. Het doel van het koninklijk besluit is dan ook om naar een gelijkwaardig veiligheidsniveau te evolueren in beide situaties.

Vele onderdelen van de bestaande ‘oude’ elektrische hoogspanningsinstallaties kunnen nog altijd in goede staat zijn en hoeven daarom niet noodzakelijk vervangen te worden. Welke onderdelen van de elektrische installatie vervangen moeten worden en welke aanpassingswerken nodig zijn kan enkel maar blijken uit het verslag van de  eerste controle.

Wat moet er gebeuren om u in regel te stellen?

1 januari 2014 was de deadline voor het laten uitvoeren van een verplichte eerste controle door een keuringsorganisme. Tijdens deze eerste controle gaat het erkend organisme na of uw ‘oude’ elektrische hoogspanningsinstallatie in overeenstemming is met de bepalingen van het KB. Eveneens moest er voor 31 december 2014 een risicoanalyse opgemaakt zijn op deze ‘oude’ elektrische hoogspanningsinstallatie.

Als het verslag van de eerste controle negatief is en bijgevolg niet voldoet aan het KB, dan was de werkgever verplicht om de installatie uiterlijk op 31 december 2016 conform te stellen met de bepalingen van het KB.

Uitzonderingen?

Zoals dat nogal eens het geval is, heeft de Belgische wetgever een achterpoortje voorzien. De deadline van eind 2016 kan overschreden worden met 2 jaar (dus tot 31 december 2018). De bedoeling is echter dat het om uitzonderingen gaat. Dit kan enkel wat betreft de bepalingen van artikelen 8 en 9 van het KB en mits de werkgever op advies van de bevoegde preventieadviseur en van het Comité voor het verstrijken van die datum een gedetailleerd uitvoeringsplan opstelt.

Conclusie: actie ondernemen!

Deed u reeds het nodige om de vastgestelde inbreuken/opmerkingen in het verslag van de eerste controle te verhelpen: super!

Indien dit nog niet het geval is, raden we u aan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen zodat we samen met u uw installatie in orde kunnen brengen en kunnen vermijden dat uw hoogspanningsinstallatie afgekeurd wordt. Onze ervaren experts zijn graag uw objectieve partner om uw hoogspanningsinstallatie naar een hoger veiligheidsniveau te tillen!