Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Privacybeleid van ENGIE

Algemeen

Het Privacybeleid van ENGIE (Electrabel nv, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel) is erop gericht u te informeren over welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, waarom en hoe u daar controle over heeft. ENGIE is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt deze conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en elektronische communicaties. Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie.

ENGIE kan uw persoonsgegevens ook verwerken als verwerker, voor een van haar partners, die in dat geval verantwoordelijke voor de verwerking is. Wij verwijzen in dat geval naar het privacybeleid van de partner in kwestie.

Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige), op alle bezoekers van de ENGIE website(s) en mobiele applicaties (“apps”), en op alle andere personen die met ons contact opnemen.

Voor elke vraag aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons contacteren via data.protection.be@engie.com of via Postbus 10020, 1030 Schaarbeek Brussel Noordstation.

Welke persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die ENGIE verzamelt, betreffen enerzijds de persoonsgegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en apps; alsook de persoonsgegevens die wij verkrijgen via uw gebruik van onze website(s) en apps, en via uw gebruik van onze producten en diensten. Anderzijds betreft dit Privacybeleid van ENGIE ook de persoonsgegevens die u aan ons overmaakt via andere kanalen zoals onze call centers, antwoordformulieren, contractdocumenten of via onze partners.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, geboortedatum, identiteitskaartnummer, e-mailadres en het IP-adres van uw pc, tablet of smartphone.
 • Contractgegevens: zoals bijvoorbeeld welke contracten u met ENGIE heeft afgesloten, de start- en einddatum ervan, de prijs en eventuele indexatie parameters.
 • Verbruiks- en facturatiegegevens: zoals bijvoorbeeld uw verbruik van elektriciteit en/of aardgas en gegevens over uw betaalhistoriek.
 • Transactiegegevens: zoals bijvoorbeeld een verandering van leverancier, een verhuis, een metervervanging.
 • Technische gegevens: zoals bijvoorbeeld welk type verwarmingsinstallatie u heeft, of uw woning al dan niet geïsoleerd is, het bouwjaar van uw woning, of u al dan niet zonnepanelen heeft.
 • Gegevens over uw gebruik van onze producten en diensten: zoals bijvoorbeeld hoe u gebruik maakt van onze online diensten voor het opvolgen van uw verbruik van elektriciteit en/of aardgas.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende redenen:

 • Het beheer en de uitvoering van uw aanvraag van een offerte van ENGIE of van uw contract(en) met ENGIE;
 • Het beheer van onze website en onze apps (met inbegrip van het beheer van en de toegang tot het deel van onze website gereserveerd voor onze klanten);
 • In bepaalde gevallen, om u te informeren over de producten en diensten van ENGIE en haar partners, promoties en speciale acties, waarvan wij denken dat die u kunnen interesseren;
  • Dit betreft steeds producten en diensten gerelateerd aan energie en energie-efficiëntie (bijvoorbeeld inzake verwarming, opslag van energie en groene mobiliteit), en kan ook energie gerelateerde producten en diensten betreffen van onze commerciële partners (bijvoorbeeld inzake isolatie en zonnepanelen).
 • Het onderling combineren van uw persoonsgegevens om bijvoorbeeld uw kredietrisico te bepalen of onze producten en diensten, promoties en speciale acties aan te passen aan uw persoonlijke behoeften;
 • De observatie, evaluatie en blijvende verbetering van onze producten en diensten, promoties en speciale acties. Zo kan u van ons een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan algemene of specifieke marktonderzoeken, zo u dat wenst op anonieme basis;
 • De bescherming van de rechten, eigendom en veiligheid van ENGIE, haar klanten of derden (met inbegrip van de strijd tegen fraude, het beheer van geschillen of juridische procedures);
 • Het beheer van de wettelijke of reglementaire verplichtingen van ENGIE;
 • De boekhouding van ENGIE; en
 • Het beheer van onze schuldvorderingen (met inbegrip van de inning en/of de overdracht van schuldvorderingen aan incassobureaus). Voor het beheer van onze schuldvorderingen kunnen wij de door u overgemaakte persoonsgegevens combineren met informatie (inclusief persoonsgegevens) die wij van derden en/of uit publieke bronnen verkregen hebben om de inning te optimaliseren en de meest geschikte inningsmethode te bepalen (bijvoorbeeld minnelijke of gerechtelijke inning).

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens communiceren?

Uw persoonsgegevens worden enkel gecommuniceerd aan de volgende derden om voormelde doelstellingen uit te voeren:

 • Onze call centers;
 • De netbeheerders;
 • Onze commerciële partners (bijvoorbeeld installateurs van producten gerelateerd aan energie en energie-efficiëntie, onder andere inzake verwarming, zonnepanelen en isolatie; onze deur-aan-deurverkopers; onze marktonderzoekbureaus);
 • De ondernemingen en tussenpersonen op wie wij een beroep doen voor het beheer van onze schuldvorderingen (bijvoorbeeld innen, overdracht van schuldvorderingen);
 • Onze verbonden ondernemingen (bijvoorbeeld ENGIE sa, Sungevity, Cozie);
 • De bevoegde instanties.

Voormelde verwerkers zijn gevestigd in België, Frankrijk, Zweden, de Verenigde Staten, India en eventueel in andere landen. De personen die werken voor deze derden hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

Overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

Indien wij samenwerken met derden die in landen buiten de EER gevestigd zijn, die niet in een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens voorzien, leggen wij hen contractuele verplichtingen op, goedgekeurd door een bevoegde autoriteit, die een adequaat beschermingsniveau van uw persoonsgegevens garanderen. Indien u een kopie wenst te ontvangen van deze contractuele verplichtingen, gelieve een e-mail te sturen aan data.protection.be@engie.com. Wij behouden ons het recht voor om enige vertrouwelijke informatie en voor u niet relevante informatie weg te laten uit dergelijke kopie.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer:

 • De verwerking nodig is voor de uitvoering van een contract of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw vraag (bijvoorbeeld wanneer u ons gevraagd hebt om u een offerte te bezorgen voor onze producten en diensten);
 • De verwerking nodig is voor het gerechtvaardigde belang van ENGIE (bijvoorbeeld om berichten te verzenden voor marketingdoeleinden aan onze bestaande klanten);
 • U uw toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails aan potentiële klanten voor marketingdoeleinden). In dit geval kan u uw toestemming steeds intrekken; en
 • De verwerking is nodig om te beantwoorden aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van gerechtelijke onderzoeken of vragen om informatie vanwege publieke overheden).

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw facturatiegegevens 7 jaar bij te houden omwille van boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Verder houden we uw contractgegevens gedurende 10 jaar na beëindiging van uw contract bij uit juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen. Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende een periode van 4 jaar na beëindiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen en op de hoogte te houden van promoties en van nieuwe producten en diensten van ENGIE, tenzij de klant zich hiertegen heeft verzet. De persoonsgegevens van potentiële klanten worden gedurende 12 maanden bewaard, vanaf het laatste contact met de potentiële klant. Zij kunnen langer bewaard worden indien de potentiële klant, klant wordt van ENGIE.

Wat zijn uw rechten?

Onder bepaalde voorwaarden, geniet u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens verzameld door ENGIE:

 • Het recht op toegang tot, rechtzetting of schrapping van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om zich te verzetten tegen de verwerking of een beperking van de verwerking te bekomen;
 • Het recht om de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt overgemaakt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, te verkrijgen en de communicatie ervan aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking;
 • Het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, bijvoorbeeld indien u geen direct marketing meer via e-mail wenst te ontvangen.

U kan deze rechten uitoefenen via onze website klik hier of door een brief te sturen, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, aan ENGIE Electrabel CMT, Simón Bolívarlaan 34, B-1000 Brussel.

Indien u als residentiële klant of zelfstandige uw communicatievoorkeuren wenst aan te passen, klik hier (toegang tot uw klantenzone).

Indien u contactpersoon bent van een onderneming die met ENGIE een contract heeft afgesloten, kan u uw communicatievoorkeuren aanpassen via een link in elke e-mail die u van ENGIE ontvangt.

Voormelde rechten kunnen geen bijkomende rechten doen ontstaan dan deze voorzien in dit Privacybeleid of door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Weet dat de uitoefening van voormelde rechten tot gevolg kan hebben dat ENGIE haar contractuele verplichtingen niet meer kan nakomen, of in het algemeen, u niet meer haar producten en/of diensten (of deze van haar partners) kan leveren.

Indien u een klacht hebt aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons contacteren op voormeld adres of kan u hiervoor terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

ENGIE gebruikt op haar website en apps cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website en/of apps bezoekt. Onze website en apps maken gebruik van verschillende soorten cookies: zo zijn er cookies die nodig zijn om onze website en apps correct te laten werken, cookies om uw surfcomfort te verhogen zodat u bijvoorbeeld niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, cookies die bepaalde informatie over u registreren voor statistische doeleinden of om u, op basis van de getoonde interesse op onze website of onze apps, relevante aanbiedingen te doen, eventueel ook buiten onze website en apps, en cookies van derden voor de inhoud en de werking van onze website en apps te verbeteren (o.a. Google Analytics, voor meer informatie over hoe Google data gebruikt wanneer u onze website of apps gebruikt zie www.google.com/policies/privacy/partners/) of om de ENGIE-banners op andere websites of andere apps op te volgen en te optimaliseren (o.a. MediaMind en Facebook pixel (Facebook kan de Facebook pixel gebruiken om informatie te verzamelen en te ontvangen van de ENGIE website en kan deze informatie gebruiken om meetdiensten en gerichte reclame aan te bieden zoals verder omschreven in de Facebook gegevensbeleid).

U kunt uw browser of toestel zo instellen dat deze enkel bepaalde cookies accepteert of geen enkele cookie accepteert. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder Help of Tools in de meeste browsers of toestellen. Let op: de meeste websites en apps werken niet optimaal als u cookies uitschakelt.

Wanneer u op onze website surft, volgen wij uw surfgedrag voor analytische doeleinden, voor het gebruiksvriendelijker maken van onze website en voor marketing doeleinden.

Indien u niet wil dat uw surfgedrag gebruikt wordt om onze website gebruiksvriendelijker te maken, klik hier.

Indien u niet wil dat deze gegevens gebruikt worden voor marketing doeleinden kan u dit hier aangeven.

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

Netwerkbeveiliging

ENGIE stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of leveranciers te vrijwaren:

 • Wij maken gebruik van de SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om te verhinderen dat vertrouwelijke paswoorden en persoonsgegevens kunnen worden onderschept of gedecodeerd.
 • Het interne netwerk van ENGIE is beveiligd door een secure firewall en is niet rechtstreeks toegankelijk via het internet.

Veiligheid is ook uw zaak:

 • Spring omzichtig om met uw paswoord. Geef het nooit aan iemand anders door, zelfs niet aan uw collega's. Verander ook regelmatig uw paswoord.
 • Laat uw pc, tablet of smartphone niet onbeheerd achter wanneer u aangemeld bent op een applicatie.