Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Privacybeleid van ENGIE

Algemeen

Het Privacybeleid van ENGIE (Electrabel nv, Simón Bolívarlaan 36, 1000 Brussel) is erop gericht u te informeren over welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, waarom en hoe u daar controle over heeft. ENGIE is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt deze conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en elektronische communicaties. Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie.

ENGIE kan uw persoonsgegevens ook verwerken als verwerker, voor een van haar partners, die in dat geval verantwoordelijke voor de verwerking is. Wij verwijzen in dat geval naar het privacybeleid van de partner in kwestie.

Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige), op alle bezoekers van de ENGIE website(s) en mobiele applicaties (“apps”), en op alle andere personen die met ons contact opnemen.

Voor elke vraag aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons contacteren via data.protection.be@engie.com of via ENGIE Belgium Data Protection, Simón Bolívarlaan 36, B-1000 Brussel.

Welke persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die ENGIE verzamelt, betreffen enerzijds de persoonsgegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en apps; alsook de persoonsgegevens die wij verkrijgen via uw gebruik van onze website(s) en apps, en via uw gebruik van onze producten en diensten. Anderzijds betreft dit Privacybeleid van ENGIE ook de persoonsgegevens die u aan ons overmaakt via andere kanalen zoals onze contact centers, antwoordformulieren, contractdocumenten of via onze partners.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, geboortedatum, identiteitskaartnummer, e-mailadres en het IP-adres van uw pc, tablet of smartphone, uw spraakopnames.
 • Contractgegevens: zoals bijvoorbeeld welke contracten u met ENGIE heeft afgesloten, de start- en einddatum ervan, de prijs en eventuele indexatie parameters.
 • Verbruiks- en facturatiegegevens: zoals bijvoorbeeld uw verbruik van elektriciteit en/of aardgas en gegevens over uw betaalhistoriek.
 • Transactiegegevens: zoals bijvoorbeeld een verandering van leverancier, een verhuis, een metervervanging.
 • Technische gegevens: zoals bijvoorbeeld welk type verwarmingsinstallatie u heeft, of uw woning al dan niet geïsoleerd is, het bouwjaar van uw woning, of u al dan niet zonnepanelen heeft.
 • Gegevens over uw gebruik van onze producten en diensten: zoals bijvoorbeeld hoe u gebruik maakt van onze online diensten voor het opvolgen van uw verbruik van elektriciteit en/of aardgas.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende redenen:

 • Het beheer en de uitvoering van uw aanvraag van een offerte van ENGIE of van uw contract(en) met ENGIE;
 • Het beheer van onze website en onze apps (met inbegrip van het beheer van en de toegang tot het deel van onze website gereserveerd voor onze klanten);
 • In bepaalde gevallen, om u te informeren over de producten en diensten van ENGIE, van onze verbonden ondernemingen en onze partners, promoties en speciale acties, waarvan wij denken dat die u kunnen interesseren;
  • Dit betreft steeds producten en diensten gerelateerd aan energie en energie-efficiëntie (bijvoorbeeld inzake verwarming, opslag van energie en groene mobiliteit), en kan ook energie gerelateerde producten en diensten betreffen van onze partners (bijvoorbeeld inzake isolatie en zonnepanelen). De persoonsgegevens die verzameld worden op de website van ENGIE aangaande zonnepanelen, worden gezamenlijk verwerkt door ENGIE en Sungevity. Sungevity kan deze data in het kader van haar privacybeleid gebruiken om u te contacteren voor marketingdoeleinden op basis van haar gerechtvaardigd belang.
  • Indien u een professionele klant bent, kan dit ook producten en diensten betreffen die betrekking hebben op technische installaties en/of de infrastructuur.
 • Het onderling combineren van uw persoonsgegevens om bijvoorbeeld uw kredietrisico te bepalen of onze producten en diensten, promoties en speciale acties aan te passen aan uw persoonlijke behoeften;
 • De observatie, evaluatie en blijvende verbetering van onze producten en diensten, promoties en speciale acties. Zo kan u van ons een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan algemene of specifieke marktonderzoeken, zo u dat wenst op anonieme basis;
 • De controle en verbetering van de interacties die u met ons heeft, onze interne processen en de kwaliteit van de dienstverlening door onze contact centers. Daartoe kunnen we uw elektronische communicaties (zoals telefoongesprekken, chat, e-mails) en de gegevens met betrekking tot deze uitwisselingen registreren en raadplegen;
 • De bescherming van de rechten, eigendom en veiligheid van ENGIE, haar klanten of derden (met inbegrip van de strijd tegen fraude, het beheer van geschillen of juridische procedures);
 • Het beheer van de wettelijke of reglementaire verplichtingen van ENGIE;
 • De boekhouding van ENGIE; en
 • Het beheer van onze schuldvorderingen (met inbegrip van de inning en/of de overdracht van schuldvorderingen aan incassobureaus). Voor het beheer van onze schuldvorderingen kunnen wij de door u overgemaakte persoonsgegevens combineren met informatie (inclusief persoonsgegevens) die wij van derden en/of uit publieke bronnen verkregen hebben om de inning te optimaliseren en de meest geschikte inningsmethode te bepalen (bijvoorbeeld minnelijke of gerechtelijke inning).

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens communiceren?

Uw persoonsgegevens worden enkel gecommuniceerd aan de volgende derden om voormelde doelstellingen uit te voeren:

 • Onze contact centers;
 • De netbeheerders; 
 • Onze partners (bijvoorbeeld installateurs van producten gerelateerd aan energie en energie-efficiëntie, onder andere inzake verwarming, zonnepanelen en isolatie; onze deur-aan-deurverkopers; onze marktonderzoekbureaus); 
 • De ondernemingen en tussenpersonen op wie wij een beroep doen voor het beheer van onze schuldvorderingen (bijvoorbeeld innen, overdracht van schuldvorderingen);   
 • Onze verbonden ondernemingen (bijvoorbeeld ENGIE sa, Sungevity, Cozie); 
 • De bevoegde instanties.

Voormelde verwerkers zijn gevestigd in België, Frankrijk, Zweden, de Verenigde Staten, India en eventueel in andere landen. De personen die werken voor deze derden hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

Overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

Indien wij samenwerken met derden die in landen buiten de EER gevestigd zijn, die niet in een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens voorzien, leggen wij hen contractuele verplichtingen op, goedgekeurd door een bevoegde autoriteit, die een adequaat beschermingsniveau van uw persoonsgegevens garanderen. Indien u een kopie wenst te ontvangen van deze contractuele verplichtingen, gelieve een e-mail te sturen aan data.protection.be@engie.com. Wij behouden ons het recht voor om enige vertrouwelijke informatie en voor u niet relevante informatie weg te laten uit dergelijke kopie.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer:

 • De verwerking nodig is voor de uitvoering van een contract of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw vraag (bijvoorbeeld wanneer u ons gevraagd hebt om u een offerte te bezorgen voor onze producten en diensten);
 • De verwerking nodig is voor het gerechtvaardigde belang van ENGIE (bijvoorbeeld om berichten te verzenden voor marketingdoeleinden aan onze bestaande klanten);
 • U uw toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails aan potentiële klanten voor marketingdoeleinden). In dit geval kan u uw toestemming steeds intrekken; en
 • De verwerking is nodig om te beantwoorden aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van gerechtelijke onderzoeken of vragen om informatie vanwege publieke overheden).

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw facturatiegegevens 10 jaar bij te houden omwille van boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Verder houden we uw contractgegevens gedurende 10 jaar na beëindiging van uw contract bij uit juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen. Contactgegevens van voormalige klanten kunnen na het beëindigen van het contract nog gebruikt worden om hen op de hoogte te houden van aanbiedingen en/of promoties van ENGIE. Tenzij de voormalige klant zich verzet, kan hij eenmaal per jaar gecontacteerd worden tot maximum 4 jaar na beëindiging van het contract. De persoonsgegevens van potentiële klanten worden gedurende 12 maanden bewaard, vanaf het laatste contact met de potentiële klant. Zij kunnen langer bewaard worden indien de potentiële klant, klant wordt van ENGIE.

Wat zijn uw rechten?

Onder bepaalde voorwaarden, geniet u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens verzameld door ENGIE:

 • Het recht op toegang tot, rechtzetting of schrapping van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om zich te verzetten tegen de verwerking of een beperking van de verwerking te bekomen;
 • Het recht om de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt overgemaakt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, te verkrijgen en de communicatie ervan aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking;
 • Het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, bijvoorbeeld indien u geen direct marketing meer via e-mail wenst te ontvangen.

U kan deze rechten uitoefenen via onze website (klik hier) of door een brief te sturen, vergezeld van een document waaruit uw identiteit blijkt, aan ENGIE Electrabel CMT, Simón Bolívarlaan 36, B-1000 Brussel. Gegevens die niet noodzakelijk zijn om uw identiteit te bewijzen, mag u onleesbaar maken.

U kan contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming ("DPO") voor aangelegenheden die verband houden met de verwerking van uw gegevens en de uitoefening van uw rechten via be-dpo@engie.com.

Indien u als residentiële klant of zelfstandige uw communicatievoorkeuren wenst aan te passen, klik hier (toegang tot uw klantenzone).

Indien u contactpersoon bent van een onderneming die met ENGIE een contract heeft afgesloten, kan u uw communicatievoorkeuren aanpassen via een link in elke e-mail die u van ENGIE ontvangt.

Voormelde rechten kunnen geen bijkomende rechten doen ontstaan dan deze voorzien in dit Privacybeleid of door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Weet dat de uitoefening van voormelde rechten tot gevolg kan hebben dat ENGIE haar contractuele verplichtingen niet meer kan nakomen, of in het algemeen, u niet meer haar producten en/of diensten (of deze van haar partners) kan leveren.

Indien u een klacht hebt aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons contacteren op voormeld adres of kan u hiervoor terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Gebruik van cookies

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door ENGIE, zie link naar ons cookiebeleid.

Netwerkbeveiliging

ENGIE stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of leveranciers te vrijwaren:

 • Wij maken gebruik van de SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om te verhinderen dat vertrouwelijke paswoorden en persoonsgegevens kunnen worden onderschept of gedecodeerd.
 • Het interne netwerk van ENGIE is beveiligd door een secure firewall en is niet rechtstreeks toegankelijk via het internet.

Veiligheid is ook uw zaak:

 • Spring omzichtig om met uw paswoord. Geef het nooit aan iemand anders door, zelfs niet aan uw collega's. Verander ook regelmatig uw paswoord.
 • Laat uw pc, tablet of smartphone niet onbeheerd achter wanneer u aangemeld bent op een applicatie.