De isolatiepremies voor Wallonië in 2024

Welke isolatiepremies zijn er in 2024 in Wallonië? Het premiesysteem, dat al enkele jaren bestaat , is nu nog gunstiger (bedragen, procedures, ...). Dit zijn de geldende bedragen en voorwaarden ...
Paul D.
20/12/2022 |

Sinds 2019 blijft Wallonië trouw aan zijn ‘systeem van ‘Woonpremies’ voor alles wat betreft de energierenovatie van woningen en de isolatie van gebouwen. 

Sindsdien heeft de Waalse regering een aantal wijzigingen doorgevoerd om dergelijke werken te versnellen. Hoe? Energierenovatiewerken worden toegankelijker,  omdat de verplichte woningaudit minder beperkend of zelfs niet meer verplicht is, en ook omdat de procedures eenvoudiger zijn. 

Met hetzelfde doel voor ogen werden de basisbedragen van de gewestelijke premies en het subsidieplafond verhoogd op 1 juli 2023, om zo veel mogelijk Walen aan te moedigen om energierenovatiewerken uit te voeren.

Hieronder vind je de huidige subsidies in Wallonië.

De woningaudit? Niet verplicht of minder beperkend

De toekenning van bepaalde premies blijft afhankelijk van een voorafgaande energieaudit. Maar voor de dakpremie of kleinschalige werken die minder dan 6.000 € inclusief btw kosten, is het niet meer verplicht! 

Wil je een premie ontvangen waarvoor een audit verplicht is? Dan moet je een erkend auditor inschakelen die alle uit te voeren werken oplijst. Begin je werken dus vooral niet vóór de registratie van het verslag van de auditor, anders zal je geen premie krijgen. Maar aangezien de audit niet meer oplegt in welke volgorde de werken uitgevoerd moeten worden, is het nu eenvoudiger. Je bent dus vrij om de werken uit te voeren in de volgorde die je wilt, waarbij je je laat leiden door de aanbevelingen van de auditor.

De auditor berekent ook de energiebesparingen die je kan realiseren dankzij de werken, en hij begeleidt je tijdens de werkzaamheden. Er is een ‘auditpremie’ voorzien om een groot deel van de kostprijs van de audit te compenseren. Basisbedrag: 190 € met een maximum van 1.140 €, naargelang van je inkomensniveau.

Na de audit dien je je premieaanvraag in bij de Overheidsdienst Wallonië. Die aanvraag geldt dan voor alle werken samen. Vervolgens moet je de werken binnen de 7 jaar nadat de audit werd ingediend, laten uitvoeren door een aannemer. De premies worden gestort nadat de auditor zijn verslag heeft ingediend, waarin hij bevestigt dat de werken wel degelijk werden uitgevoerd.

Het bedrag van de premies hangt af van je inkomen

Wat je inkomen ook is, je kan hoe dan ook een premieaanvraag indienen. Dat geldt ook voor wie eigenaar-verhuurder is (en het indicatieve huurrooster respecteert). 

Let wel, dat betekent niet dat iedereen recht heeft op dezelfde bedragen. De Waalse regering heeft 5 inkomenscategorieën uitgewerkt met vermenigvuldigingsfactoren gaande van 2 tot 6.
 

Inkomsten

Bedrag van de premie

Minder dan 24.600€             

Basisbedrag X6

Van 24.600 tot 34.900€

Basisbedrag X4

Van 34.900 tot 46.200€

Basisbedrag X3

Van 46.200 tot 104.400€

Basisbedrag X2

Meer dan 104.400€

Basisbedrag


NB: het bedrag van de premie zal nooit hoger zijn dan 90% van het totaalbedrag van de facturen.

Dakpremies en premies voor kleinschalige werken zonder audit (minder dan 6.000 € inclusief btw)

Zoals we hierboven hebben uitgelegd, is er nu een vereenvoudigde premie voor dakisolatie zonder verplichte audit. En dat ongeacht of het gaat om de vervanging van de dakbedekking, de dakisolatie, de conformering van elektriciteit en gas, de aansluiting op de riolering of investeringen in verwarmingssystemen. 

Het bedrag van de dakpremie? Dat hangt voornamelijk af van je inkomenscategorie. 

Specifiek voor thermische isolatie van het dak of de zolder hangt het basisbedrag van de premie af van je inkomenscategorie, de samenstelling van je gezin en de gebruikte materialen. Dat kan gaan van:

NB: de warmteweerstandscoëfficiënt R van het isolatiemateriaal moet groter zijn dan of gelijk aan 5,00 m²K/W.

Deze premie kan rechtstreeks worden aangevraagd via de website van het Waals Gewest.

En wat met de andere premies om de isolatie van je woning te verbeteren?

Net zoals voor het dak wordt het bedrag van de premies niet langer uitgedrukt in euro per bespaarde kWh, maar in euro per m². Makkelijker te begrijpen ...

Dit zijn enkele voorbeelden van beschikbare premies, die natuurlijk nog steeds afhankelijk zijn van je inkomenscategorie:

> Thermische isolatie van muren: je kunt recht hebben op een premie tussen: 

  • 22 €/m² en 132 €/m²; 
  • 30 €/m² en 180 €/m² met biogebaseerde isolatie.

> Thermische isolatie van vloeren: ook hier hangt het af van het soort materiaal en je inkomenscategorie. Je kunt aanspraak maken op:

  • 15 €/m² tot 90 €/m²; 
  • en van 20 €/m² tot 120 €/m² met biogebaseerde isolatie.

> Vervanging van de ramen: de Waalse premie begint bij 65 €/m² en loopt op tot 390 €/m². Neem deze 5 criteria door om de juiste keuze te maken als je nieuwe ramen koopt.

Maar dat is niet alles! Wat als je het rendement van je verwarmingsinstallatie wilt verbeteren? Ook daar bestaan premies voor. Je kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een premie voor:

  • de isolatie van verwarmingsbuizen en hulpstukken, die kan variëren van 85 tot 510 € per woning;
  • de isolatie van een warmteopslagvat van minder dan 500 liter, schommelend tussen 50 en 300 € per vat.

Tot slot kun je met een gezondheidspremie, tegen dezelfde inkomensvoorwaarden, je dak renoveren, door bijvoorbeeld kapotte dakpannen te repareren die doorsijpeling veroorzaken.

Waar je premies aanvragen?

Alle bedragen van de Waalse Woonpremies vind je in detail op het portaal Energie.wallonie.be. Je vindt er ook alle voorwaarden, bedragen en hoe je een aanvraag kunt indienen. Je kunt ook het groene nummer 1718 van de Overheidsdienst Wallonië bellen.

Sommige gemeenten kennen bijkomende premies toe als je energiebesparende werken uitvoert. Neem zeker een kijkje op de website van je gemeente!

Weet bovendien dat als je dakisolatiewerken wilt uitvoeren, je ook een fiscale stimulans van 30% van de totale uitgaven kunt krijgen. Hiervoor moet je woning vijf jaar voor de start van je werken bewoond geweest zijn.

Woon je in een ander gewest? Ook in Brussel en in Vlaanderen worden premies toegekend.

Ben je klaar om te isoleren? Onze isolatie-experts komen gratis langs en analyseren zowel je dak, muren als vloeren. Daarna geven ze je advies over de beste isolatieoplossing voor jouw huis.