Op welke verwarmingspremies heb je in 2022 en 2023 recht?

De gewesten kennen premies toe om je verwarmingsketel te vervangen of te installeren of voor andere verwarmingssystemen. Deze subsidies kunnen echter sterk verschillen naargelang je in Wallonië, Brussel of Vlaanderen woont.
Paul D.
05/09/2022 |

Vlaanderen: premies voor milieuvriendelijke warmte-installaties

Het premiesysteem in Vlaanderen werd sinds 1 juli 2022 hervormd. Resultaat? Eén enkel centraal loket – Mijn VerbouwPremie – voor tien premiecategorieën, waaronder de meeste energie- en renovatiepremies.

Hoe werkt het dan voor de ‘verwarmingspremies’? Hier gaat het om woningen van ten minste vijftien jaar oud. Voor warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers moet de milieuvergunning ook al minstens vijf jaar geleden zijn toegekend en het gebouw moet voldoen aan de EPB-eisen. De bedragen en plafonds (doorgaans 40% van het bedrag van de factuur) variëren in functie van drie verschillende inkomenscategorieën: eigenaars met een hoog inkomen, eigenaars met een ‘gemiddeld’ inkomen en eigenaars met een bescheiden inkomen of huurders die het sociaal tarief genieten (‘beschermde klanten’).

Dit zijn de details voor de categorie ‘gemiddeld inkomen’:

> De warmtepomp voor de verwarming: 4000 € voor een pomp grond/water (geothermie) met een Europees energielabel van minstens A++; 3000 € voor een pomp lucht/water, minstens A+; 2000 € voor een hybride pomp lucht/water (gekoppeld aan een hoogrendementsketel op gas), minstens A+; 300 € voor een pomp lucht/lucht, minstens A+.

Voor de beschermde klanten wordt het premiebedrag verhoogd met 20% en ligt het plafond op 50% van het bedrag van de factuur. Weet bovendien dat de premie van een beschermde klant kan worden verdubbeld als hij een warmtepomp installeert ter vervanging van een bestaand elektrisch verwarmingssysteem of als zijn woning niet kan worden aangesloten op het aardgasnetwerk. De premie kan dus tot 9600 € bedragen voor een geothermische warmtepomp … Ook huishoudelijke gebruikers die aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk en enkel een nachttarief hebben, krijgen een vermeerdering van de premie toegekend.

De premies worden zelfs verdubbeld als je een elektrisch verwarmingssysteem (met een exclusief nachttarief) vervangt door een warmtepomp in een gebouw dat voor 1 januari 2006 werd aangesloten op het elektriciteitsnet of als je woning gelegen is in een zone zonder aardgasnetwerk.

> De De warmtepompboiler: 450 € met een maximum van 40% van de factuur. Deze premie is niet cumuleerbaar met een zonneboiler, en omgekeerd.

Een vermeerdering van de premie (540 €) wordt toegekend aan huishoudelijke gebruikers die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet en een exclusief nachttarief hebben. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde inkomens, met een maximum van 50% van de factuur.

> De zonneboiler: 550 € per m2 geïnstalleerde panelen, met een globaal plafond van 2750 €.

> De premie voor een nieuwe stookolieketel bestaat niet meer. Sinds 1 januari 2021 is het overigens ook niet meer mogelijk om een versleten stookolieketel te vervangen door een andere condensatiestookolieketel als er een gasnetwerk beschikbaar is in de straat, tenzij kan worden aangetoond dat de stookolieketels even doeltreffend zijn als de nieuwste gascondensatieketels. Stookolieketels zijn ook verboden in nieuwbouw en grondige renovaties (waarvoor een bouw- of stedenbouwkundige vergunning nodig is).

> De premies ‘voorbehouden’ voor bescheiden inkomens of beschermde klanten. Een premie van 1800 € wordt toegekend voor de vervanging van je oude gasketel (al dan niet een condensatieketel) door een nieuwe (condensatieketel). Hetzelfde geldt als je je verwarmingssysteem op propaan of butaan vervangt door een gascondensatieketel of een andere verwarmingsketel op propaan-butaan op voorwaarde dat er geen aardgasnetwerk is in je straat.

> Een premie van 2500 € (met een maximum van 50% van de investering) wordt eveneens toegekend om over te stappen van stookolie naar aardgas. Ontdek hier de 9 voordelen als je omschakelt van mazout naar gasTot slot krijg je een premie van 2500 € als je je stookolieketel vervangt door een verwarmingssysteem op propaan- of butaangas als er geen aardgasnetwerk is in je straat.

Nog andere premies vallen onder Mijn VerbouwPremie, met name voor de vervanging van oude verwarmingsketels in het kader van een renovatie. Deze premies worden betaald door de Vlaamse woonadministratie.

Waar kun je deze premies aanvragen? Op één platform: Mijn VerbouwPremie. Bovendien kun je een simulatie maken om een duidelijker overzicht te krijgen van de premies waarop je recht hebt, in functie van jouw situatie.

Merk op dat je Mijn VerbouwPremie enkel kunt aanvragen voor de facturen waarvoor je nog geen renovatiepremie bij Wonen-Vlaanderen en/of energiepremie bij Fluvius hebt aangevraagd.

Ontdek ook de isolatiepremies in Vlaanderen.

Brussel : de nieuwe verwarmingspremies van de ‘Renolution’-strategie 2022

In 2022 begint een nieuw hoofdstuk voor de Brusselse premies voor gebouwen met de inwerkingtreding van het plan ‘Renolution’ op 1 januari (aanvragen indienen kan vanaf 1 maart 2022).

De bedragen hangen af van de inkomsten van de aanvrager (er zijn 3 inkomenscategorieën: I, II en III), van het type woning (appartement,  huis, appartementsgebouw of collectief gebouw) en het vermogen van het verwarmingssysteem.

Bovendien bestaan er een aantal bonussen om verwarmingswerken, alsook de uitvoering van meerdere werken tegelijkertijd aan te moedigen met een vermeerdering van het totaalbedrag met 10% (of 20% voor de laagste inkomens). Alle details zijn opgenomen in deze tabel van Leefmilieu Brussel en worden toegelicht in ons artikel over de energiepremies in Brussel.

Voor verwarming zijn dit de bonussen en premies:

> De installatie of de vervanging van een nieuwe performante gasketel, individueel of collectief, van energieklasse A: premies van 700 € tot 1200 € voor een verwarmingsketel tot 40 kW (daarboven: bonus van 5 €/kW). Ook voor de buizen in de bestaande schoorsteen (maximaal 10 meter) die worden aangesloten op je nieuwe ketel, kun je rekenen op een premie van 50 tot 60 € per meter.

> Er bestaat ook een bonus ‘uitstap uit stookolie of steenkool’ om de Brusselaar aan te moedigen om een mazoutketel of mazout- of kolenkachel te vervangen door een gascondensatieketel (of een warmtepomp of zonneboiler). Het bedrag hangt af van je inkomenscategorie (I, II of III).

• Indien je een mazoutketel hebt, kan je een bonus van 300 €, 350 € of 500 € krijgen.

• Indien je een oude mazout- of kolenkachel hebt, kan je rekenen op een bonus van 600 €, 700 € of 1000 €.

> De kamerthermostaat of optimizer: van 40 € tot 100 €.

> Lagetemperatuurradiatoren: van 75 € tot 200 € per stuk.

> Thermostatische kranen: van 15 € tot 40 € per stuk.

> De warmtepomp voor de verwarming: van 4250 € tot 4750 €, beperkt tot maximum 50% van de factuur. De pomp kan van het type grond/water (geothermisch), water/water of lucht/water zijn. Ze kan uitsluitend worden gebruikt voor verwarming of ook voor sanitair warm water, maar ze kan geen dienst doen als airconditioning.

> Boiler via warmtepomp: van 1400 € tot 1600 € met een maximum van 50% van de factuur.

> De buizen van de gemeenschappelijke schoorsteen: 30% tot 40% van de werken die in aanmerking komen. In gemeenschappelijke gebouwen is het nodig om buizen te steken voor condensatietoestellen.

> De zonneboiler: van 2500 € tot 3500 € voor een installatie met minstens 2 m² optische oppervlakte van thermische zonnepanelen en een boiler voor sanitair warm water.

> De periodieke controle van de verwarmingsketel: 100 € per inspectie, maar uitsluitend voor de laagste inkomens (categorie III). Deze premie helpt gezinnen met een bescheiden inkomen om de verplichte controle van gasketels om de 2 jaar in Brussel te financieren.

Wanneer moet je je premieaanvraag indienen? Na de uitvoering van de werken, d.w.z. nadat je de eindfactuur hebt ontvangen en betaald (laatste factuur die in aanmerking komt). Je kunt je premie aanvragen via IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vanaf 1 maart 2022. 

Wallonië: de verwarmingspremies veranderen niet

Sinds 1 juni 2019 geldt er een premiesysteem voor ‘energie’ en ‘renovatie’ in Wallonië. Dat systeem kreeg de naam ‘Woonpremie’ en is nog steeds van kracht, maar er werd een ‘tijdelijke’ en meer toegankelijke premie toegevoegd aan het Waalse premiesysteem voor de vervanging van je verwarmingssysteem. Voor die premie hoef je geen ‘verplichte woningaudit’ te laten uitvoeren om je verwarmingssysteem te vervangen. Een woordje uitleg.

In het kader van de woonpremie

De bedragen hangen af van je inkomen (er zijn 5 categorieën) en je woning moet ook ouder zijn dan 15 jaar. Bij elke aanvraag is er een voorafgaande audit van de woning verplicht, maar die maatregel wordt zelf ook gesubsidieerd (doorgaans tussen 110 € en 660 €, maar tot 900 € tot oktober 2023).

Weet ook dat er in Wallonië is er geen premie meer is voor een gascondensatieketel. Je kan echter wel een premie aanvragen voor deze milieuvriendelijkere toestellen:

> De zonneboiler: van 750 € tot 4500 €.

> De biomassaketel: van 1000 € tot 6000 €. Zowel manuele als automatische systemen komen in aanmerking.

> De lokale biomassakachel: van 250 € tot 1500 €. Dit is nieuw.

> De warmtepomp voor het sanitair: van 500 € tot 3000 €. De pomp moet voldoen aan minimale prestatiecriteria.

> De warmtepomp voor de verwarming: van 1000 € tot 6000 €. De pomp kan van het type grond/water (geothermisch), water/water of lucht/water zijn.

> De combinatie biomassaketel + zonneboiler: je ontvangt 150% van de basispremie voor een biomassaketel + 150% van de basispremie voor een zonneboiler.

> De mechanische ventilatie met enkele stroom: van 500 € tot 3000 €. Dergelijk ventilatiesysteem – dat op elektriciteit werkt – helpt lucht te regenereren in hypergeïsoleerde woningen en helpt condens te voorkomen.

> De mechanische ventilatie met dubbele stroom: van 1200 € tot 7200 €. Dit systeem brengt de warmte van de uitgaande lucht over naar de binnengaande lucht.

Wanneer je premieaanvraag indienen? Zodra de verplichte audit uitgevoerd is, moet de premieaanvraag ingediend worden bij de Overheidsdienst van Wallonië. De aanvraag betreft alle werken. De premies worden gestort nadat de auditor zijn rapport heeft ingediend waarin wordt bevestigd dat de werken goed werden uitgevoerd. De auditor moet dus nog een keer bij je langskomen na de werken.

Goed om te weten: de Waalse premie voor de installatie van een condensatieketel bestaat dan wel niet meer, de netbeheerders ORES en RESA kennen wel nog premies toe voor een nieuwe gascondensatieketel en/of als je van stookolie overstapt naar aardgas.

> Afhankelijk van het feit of je al een aardgasmeter hebt, stelt ORES verschillende premies voor:

– Je hebt geen meter: de standaard aansluiting is gratis. Je krijgt bovendien een premie van 250 € of 400 € naargelang je je gasketel installeert in een nieuwe woning of je je oude verwarmingsketel vervangt door een nieuwe.

– Je hebt een verzegelde of open gasmeter: de premie bedraagt 400 € voor de installatie van een gascondensatieketel.

> Bij RESA, ontvang je een premie van 250 € voor de installatie van een ketel in een nieuwbouw. Als je overstapt van stookolie naar aardgas bedraagt de premie 400 €. In beide gevallen is de standaard aansluiting op het netwerk gratis.

Let wel, om in aanmerking te komen voor deze premies, moet je woning aangesloten zijn op het distributienetwerk van deze netbeheerders.

In het kader van de tijdelijke premie voor verwarming en sanitair warm water – tot 30 juni 2023

Deze Waalse premie is een stuk toegankelijker en vereist dus geen verplichte audit van de woning. Hoewel de bedragen exact dezelfde zijn als die van de Woonpremie, kun je je premie voor de vervanging van je verwarmingssysteem onmiddellijk aanvragen, tussen 1 februari 2022 en 30 juni 2023. Het doel van deze premie? Waalse burgers aanmoedigen om over te stappen naar hernieuwbare systemen, zoals de warmtepomp, de warmtepompboiler en de zonneboiler.

 

3 gewesten: een tijdelijke btw-verlaging

Bij de start van de zomer van 2022 heeft de federale regering ook beslist om hernieuwbare verwarmingssystemen aan te moedigen. Concreet? Het btw-percentage daalt tijdelijk van 21% naar 6% voor warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers. Deze maatregel geldt voor woningen jonger dan 10 jaar en tot 31 december 2023.