Op welke verwarmingspremies heb je in 2021 recht?

De gewesten kennen premies toe om je verwarmingsketel te vervangen of te installeren of voor andere verwarmingssystemen. Deze subsidies kunnen echter sterk verschillen naargelang je in Wallonië, Brussel of Vlaanderen woont.

08/12/2020 -
Paul D.
Energie-expert bij ENGIE

Vlaanderen: 3 premies voor milieuvriendelijke warmte-installaties

De Vlaamse premies worden toegekend via de distributienetbeheerder Fluvius. Ze gelden voor woningen waarvan de bouwvergunning voor 1 januari 2014 werd aangevraagd. Het plafond ligt telkens op 40% van het bedrag van de factuur. Gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen rekenen op verhogingen.

> De warmtepomp voor de verwarming: 4000 € voor een pomp grond/water (geothermie); 1500 € voor een pomp lucht/water; 800 € voor een hybride pomp lucht/water (gekoppeld aan een hoogrendementsketel op gas; 300 € voor een pomp lucht/lucht).

In 2021 wordt een vermeerdering van de premie toegekend aan huishoudelijke gebruikers die aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk en enkel een nachttarief hebben. De bedragen zijn respectievelijk 4800 €, 1800 €, 960 € en 360 €.

De premies worden zelfs verdubbeld als je een elektrisch verwarmingssysteem (met een exclusief nachttarief) vervangt door een warmtepomp in een gebouw dat voor 1 januari 2006 werd aangesloten op het elektriciteitsnet of als je woning gelegen is in een zone zonder aardgasnetwerk.

> De warmtepomp voor het sanitair: in 2021 zal de premie  300 € bedragen. Deze premie is niet cumuleerbaar met een zonneboiler en omgekeerd. Er werd een extra vereiste toegevoegd voor warmtepompen om sanitair water te verwarmen. De verwarmingsketel moet de mogelijkheid bieden om de temperatuur van het warm water te verhogen met een extern signaal, om zo thermische opslag te kunnen verzekeren. In 2021 wordt een vermeerdering van de premie (360 € in plaats van 300 €) toegekend aan huishoudelijke gebruikers die aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk en een exclusief nachttarief hebben.

> De zonneboiler: 550 € per m2 geïnstalleerde panelen, met een globaal plafond van 2750 €.

Er bestaan ook andere premies in Vlaanderen voor de vervanging van oude verwarmingsketels bij renovatiewerken. Ze worden betaald door het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Ook hier zijn er voor 2021 wijzigingen ten opzichte van 2020.

> De premie voor een nieuwe stookolieketel verdwijnt. Vanaf 1 januari 2021 zal het ook niet meer mogelijk zijn om een versleten stookolieketel te vervangen door een andere condensatiestookolieketel als er een gasnetwerk beschikbaar is in de straat, tenzij kan worden aangetoond dat de stookolieketels even doeltreffend zijn als de nieuwste gascondensatieketels. Stookolieketels zijn ook verboden in nieuwbouw en grondige renovaties (waarvoor een bouw- of stedenbouwkundige vergunning nodig is).

> Een premie van 1800 € voor beschermde klanten voor de vervanging van een oude gasketel (al dan niet een condensatieketel) door een nieuwe (condensatieketel).

> Een premie van 1800 € als je je verwarmingssysteem op propaan of butaan vervangt door een gascondensatieketel of een andere verwarmingsketel op propaan-butaan als er geen aardgasnetwerk is in je straat.

> Een premie van 2500 € (met een maximum van 50% van de investering) wordt toegekend om over te stappen van stookolie naar aardgas. Ontdek hier de 9 voordelen als je omschakelt van mazout naar gas.

> Een premie van 2500 € als je je stookolieketel vervangt door een verwarmingssysteem op propaan- of butaangas op voorwaarde dat er geen aardgasnetwerk is in je straat.

Wanneer moet je deze premies aanvragen? In het jaar dat volgt op de datum van de eindfactuur van de installatiewerken. Dat kan online of via het ad-hocformulier dat beschikbaar is op de website van Fluvius.

Ontdek ook de isolatiepremies in Vlaanderen in 2021.

Brussel : 10 premies voor warmte-installaties in Brussel

De Brusselse premies gelden voor gebouwen die ouder zijn dan 10 jaar. De premies voor warmtepompen en zonneboilers daarentegen dekken ook nieuwe gebouwen. De bedragen hangen af van de inkomsten van de aanvrager (er zijn 3 inkomenscategorieën: A, B, C), van het type woning (appartement of huis) en het vermogen van het verwarmingssysteem.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een nieuw bonussysteem ingevoerd voor de energiepremies tot 1 september 2021. Het betreft echter enkel inkomenscategorie C voor isolatiewerken en de energieaudit. Er bestaat daarentegen wel een bonus om de uitvoering van meerdere werken tegelijkertijd aan te moedigen voor inkomenscategorieën A en B (vermeerdering van de premies met 10%) en C (vermeerdering van de premies met 20%). Alle details over de energiepremies in Brussel voor 2020-2021 vind je hier.

Voor verwarming zijn dit de premies voor 2021:

> De gasketel, de warmeluchtgenerator, de gasaerotherm: premies van 700 € tot 1200 € voor een verwarmingsketel tot 40 kW (daarboven: bonus van 5 €/kW). Ook de buizen kunnen in rekening worden genomen voor de eerste 10 meter. Tussen 50 € en 70 € per meter.

> NIEUW, een bonus om de Brusselaar aan te moedigen om een mazoutketel of mazout- of kolenkachel te vervangen door een gascondensatieketel (of een warmtepomp of zonneboiler). Het bedrag hangt af van je inkomenscategorie (A, B of C). Indien je een mazoutketel hebt, kan je een bonus van 300€, 350€ of 500€ krijgen. Indien je een oude mazout- of kolenkachel hebt, kan je rekenen op een bonus van 600€, 700€ of 1000€.

> De kamerthermostaat of optimizer: van 25 € tot 100 €.

> Thermostatische kranen: van 10 € tot 30 € per stuk.

> De warmtepomp voor de verwarming: van 4250 € tot 4750 €, beperkt tot maximum 50% van de factuur. De pomp kan van het type grond/water (geothermisch), water/water of lucht/water zijn. Ze kan geen dienst doen als airconditioning.

> De warmtepomp voor het sanitair: van 1400 € tot 1.600 €, beperkt tot maximum 50% van de factuur.

> De buizen van de gemeenschappelijke schoorsteen: 30% tot 40% van de werken die in aanmerking komen. In gemeenschappelijke gebouwen is het nodig om buizen te steken voor condensatietoestellen.

> De zonneboiler: tussen 2500 € en 3500 € voor thermische zonnepanelen met een oppervlakte tot 4 m2. Is de oppervlakte groter dan 4 m2, dan is er een supplement van 200 € per m2 voorzien.

> De periodieke controle van de verwarmingsketel: 100 € per inspectie, maar uitsluitend voor inkomenscategorie C. Deze premie helpt gezinnen met een bescheiden inkomen om de verplichte controle van gasketels om de 2 jaar in Brussel te financieren.

Wanneer moet je je premieaanvraag indienen? Het kan tot 12 maanden na de factuurdatum van de werken (en altijd aan het einde ervan) via IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Of per aangetekende brief naar Leefmilieu Brussel aan de hand van het ad hoc formulier.

Wallonië: de verwarmingspremies veranderen niet

Sinds 1 juni 2019 geldt er een premiesysteem voor ‘energie’ en ‘renovatie’ in Wallonië. Wat dat systeem concreet inhoudt?

De bedragen hangen af van de inkomsten van de aanvrager (er zijn 5 categorieën). De woning moet ook ouder zijn dan 15 jaar. Bij elke aanvraag is er een voorafgaande audit van de woning verplicht. Die maatregel wordt zelf ook gesubsidieerd (tussen 110 € en 660 €). In Wallonië is er geen premie meer voor een gascondensatieketel. Je kan echter wel een premie aanvragen voor deze milieuvriendelijkere toestellen:

> De zonneboiler: van 750 € tot 4500 €.

> De biomassaketel: van 1000 € tot 6000 €. Zowel manuele als automatische systemen komen in aanmerking.

> De lokale biomassakachel: van 250 € tot 1500 €. Dit is nieuw.

> De warmtepomp voor het sanitair: van 500 € tot 3000 €. De pomp moet voldoen aan minimale prestatiecriteria.

> De warmtepomp voor de verwarming: van 1000 € tot 6000 €. De pomp kan van het type grond/water (geothermisch), water/water of lucht/water zijn.

> De combinatie biomassaketel + zonneboiler: je ontvangt 150% van de basispremie voor een biomassaketel + 150% van de basispremie voor een zonneboiler.

> De mechanische ventilatie met enkele stroom: van 500 € tot 3000 €. Dergelijk ventilatiesysteem – dat op elektriciteit werkt – helpt lucht te regenereren in hypergeïsoleerde woningen en helpt condens te voorkomen.

> De mechanische ventilatie met dubbele stroom: van 1200 € tot 7200 €. Dit systeem brengt de warmte van de uitgaande lucht over naar de binnengaande lucht.

Wanneer je premieaanvraag indienen? Zodra de verplichte audit uitgevoerd is, moet de premieaanvraag ingediend worden bij de Overheidsdienst van Wallonië. De aanvraag betreft alle werken. De premies worden gestort nadat de auditor zijn rapport heeft ingediend waarin wordt bevestigd dat de werken goed werden uitgevoerd. De auditor moet dus nog een keer bij je langskomen na de werken.

Goed om weten: de Waalse premie voor de installatie van een condensatieketel bestaat dan wel niet meer, de netbeheerders ORES en RESA kennen wel nog premies toe voor een nieuwe gascondensatieketel en/of als je van stookolie overstapt naar aardgas.

> Afhankelijk van het feit of je al een aardgasmeter hebt, stelt ORES verschillende premies voor:

– Je hebt geen meter: de standaard aansluiting is gratis. Je krijgt bovendien een premie van 250 € of 400 € naargelang je je gasketel installeert in een nieuwe woning of je je oude verwarmingsketel vervangt door een nieuwe.

– Je hebt een verzegelde of open gasmeter: de premie bedraagt 400 € voor de installatie van een gascondensatieketel.

> Bij RESA, ontvang je een premie van 250 € voor de installatie van een ketel in een nieuwbouw. Als je overstapt van stookolie naar aardgas bedraagt de premie 400 €. In beide gevallen is de standaard aansluiting op het netwerk gratis.

Let wel, om in aanmerking te komen voor deze premies, moet je woning aangesloten zijn op het distributienetwerk van deze netbeheerders.

Tot slot is er ook de federale premie Gas.be. Deze loopt op tot 2.500 € voor de vervanging van oude toestellen op gas die dateren van voor 2000.

Laat je verwarmingsketel vervangen in de lente of in de zomer, want dat zijn de 2 aangewezen seizoenen voor verwarmingswerken. Ontdek hier waarom!